مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی (صفحه 3)

Evaluation of nanocomposite packaging containing Ag and ZnO on shelf life of fresh orange juice pdf
Gas dissolution process of spherical rising gas bubbles pdf
فرآیند انحلال گاز به همراه حباب های گازی کروی متصاعد word
Implicit Finite Difference Solution of Boundary Layer Heat Flow over a Flat Plate pdf
حل تفاضل محدود ضمنی لایه مرزی جریان گرما بر روی یک صفحه تخت word
Effect of plasticizer and surface topography on the cleanability of plasticized PVC materials pdf
اثر نرم‌کننده‌ها و توپوگرافی سطحی بر روی قابلیت پاک‌سازی PVC word
Liquid-phase oxidation of cyclohexane to cyclohexanone over cobalt-doped SBA-3 pdf
اکسیداسیون فاز مایع سیکلو هگزان به سیکلوهگزانون با کبالت داپد SBA-3 word
طراحی کنترل گر های آبشاری جهت کنترل غلظت در تبخیر کننده فیلم ریزشی word
Crosslinking of rigid PVC by ionizing radiation to improve its thermal properties pdf
Combined simulation–optimization methodology for the design of environmental conscious absorption systems pdf
روش ترکیبی شبیه سازی-بهینه سازی برای طراحی سیستم های جذب محیطی هوشمند word
Towards a super-strainable paper using the Layer-by-Layer technique pdf
به سوی کاغذی با مقاومت فوق العاده با استفاده از روش لایه به لایه word
Modeling VLE and GLE of Systems Involving Polymers by Using SRK Equation of State pdf
مدلسازی سیستم های VLE و GLE شامل پلیمرها توسط معادله حالت SRK word
A novel approach for fuel cell parameter estimation using simple Genetic Algorithm pdf
رویکرد نوین برای تخمین پارامتر پیل سوختی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ساده word
Flash calculations with specified entropy and stagnation enthalpy pdf
محاسبه ی فلش با انتروپی مخصوص و انتالپی سکون word
MOLECULAR AND MICROSCOPIC STRUCTURAL EFFECTS IN THE DETONATION OF FLUID EXPLOSIVES pdf
اثرات ساختاری مولکولی و میکروسکوپی در انفجار مواد منفجره سیال word
Modeling heat and mass transfer in fabrics pdf
مدلسازی انتقال حرارت و انتقال جرم در پارچه ها word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید