مقالات ترجمه شده مهندسی معدن (صفحه 4)

Effect of clay minerals on froth stability in mineral flotation: a revie pdf
مروری بر اثر کانی های رُسی روی پایداری کف در شناورسازی مواد معدنی word
Application of geochemical methods in geothermal exploration in Kenya pdf
کاربرد روش‌های ژئوشیمیایی برای اکتشاف ژئوترمالی در کنیا word
A Practical Procedure for the Back Analysis of Slope Failures in Closely Jointed Rock pdf
یک روش عملی برای آنالیز برگشت شکست دامنه ها در توده سنگ های با درزه های نزدیک به هم word
Aqueous metal recovery techniques from e-scrap: Hydrometallurgy in recycling pdf
روش های آبی بازیابی فلزات از ضایعات الکترونیکی : کاربرد هیدرومتالورژی در بازیافت word
Ventilation requirements for uranium mines pdf
الزامات تجدید هوا برای معدنهای اورانیوم word
Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies pdf
مدلسازی عددی پاسخ های (Z-TEM (AFMAG هوایی برای راهنمایی روش های اکتشاف word
Design, selection, sizing and control considerations for cyclone feed slurry pumps pdf
ملاحظاتي در مورد طراحي، انتخاب، اندازه بندي و کنترل در پمپ هاي دوغاب تغذيه چرخه اي word
Research on Governance of Potential Safety Hazard in Da’an Mine Goaf pdf
بررسي چگونگي اداره حوادث ايمني باالقوه در گوف معدن دئان word
Study on the Risk Assessment of the Tailings Dam Break pdf
مطالعه بر روي سنجش خطر شکست سد پس مانده ها word
Risk evaluation in failure mode and effects analysis using fuzzy weighted geometric mean pdf
Finite element resistivity modelling for three-dimensional structures with arbitrary anisotropy pdf
مدل سازی مقاومت المان محدود برای سازه های سه بعدی با ناهمسانگردی خودسرانه (ارادی) word
Seismic energy distribution and hazard assessment in underground coal mines using statistical energy analysis pdf

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی معدن

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید