مقالات ترجمه شده زمین شناسی (صفحه 2)

Geochemical exploration for gold in western Turkey: success and failure pdf
اکتشافات ژئوشیمیایی برای طلا در غرب ترکیه: موفقیت و شکست word
تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ؛ مطالعه عددی word
Hybrid Stochastic Finite Fault Modeling of 2003, M6.5, Bam Earthquake (Iran) pdf
مدل سازی گسل محدود تصادفی ترکیبی برای زمین لرزه M6.5 بم سال 2003 (ایران) word
Geostatistical Approach to Assessment of Spatial Distribution of Groundwater Quality pdf
روش زمین آماری برای ارزیابی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی word
Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach pdf
Analytical Methods for Determining Arsenic, Antimony and Selenium in Environmental Samples pdf
روش های تحلیلی برای تعیین آرسنیک، آنتیموان و سلنیوم در نمونه های محیطی word
Gas Content and Structure of Coal in Donets Basin pdf
میزان گاز و ساختار زغال در حوضه دونتس word
Identifying the nature of lithogeochemical boundaries in drill holes pdf
شناسایی ماهیت مرزهای لیتوژئوشیمیایی در مغزه‌های حفاری word
Could magnetic properties be used to image a grouted rock volume pdf
آیا می‌توان از خصوصیات مغناطیسی برای تصویرکردن حجم سنگ گروت‌‌‌شده استفاده کرد؟ word
A long term geomagnetic deep sounding analysis from a two-dimensional magnetometer array in Central Italy pdf
تحلیل سونداژ عمیق بلندمدت ژئومغناطیسی از آرایه دوبعدی مگنتومتر در مرکز ایتالیا word
Some considerations on electrical resistivity imaging for characterization of waterbed sediments pdf
ملاحظاتی در مورد تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی برای مشخص‌سازی رسوبات آبدار word
ویژگی های آلودگی و مکانیسم حرکت آب زیرزمینی در یک میدان نفتی در شمال شرقی چین word
A new genetic model for the giant ni-cu-pge sulfide deposits associated with the siberian flood basalts pdf
A new interpretation for the origin of the Norilsk type PGE-Cu-Ni sulfide deposits pdf
تفسیر جدید برای کانسارهای نوع سولفید PGE-Cu-Ni نوریلسک word
Investigation of Index Properties of a Residual Soil Profile pdf
بررسی خصوصیات شاخص پروفیل خاک بازماندی word

سایر مقالات ترجمه شده زمین شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید