مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 13)

Issues in the adoption of international financial reporting standards (IFRS) for small and medium-sized enterprises (SMES) pdf
Preconditions for public sector e-infrastructure development pdf
پيش‌شرط‌هاي توسعه زيرساخت الكترونيكي در بخش دولتي word
Low-cost trends in audit fees and their impact on service quality pdf
روند کم هزینه در هزینه های حسابرسی و تاثیر آنها در کیفیت خدمات word
An analysis of open government portals: A perspective of transparency for accountability pdf
Diminishing Obligations of Local Government: Effect on Accountability and Public Trust pdf
کاهش تعهدات دولت محلی: تاثیر بر پاسخگویی و اعتماد عمومی word
The effect of diversification on auditor selection in business groups: A case from Taiwan pdf
اثر تنوع در انتخاب حسابرس در گروه های کسب و کار: یک مطالعه موردی از کشور تایوان word
Accounting disclosure, stock price synchronicity and stock crash risk pdf
افشای حسابداری، همزمانی قیمت سهام و خطر سقوط سهام word
Contemporary Approaches in Internal Audit pdf
رویکردهای معاصر در حسابرسی داخلی word
Individual differences in managerial accounting judgments and decision making pdf
تفاوت های فردی در تصمیم گیری و قضاوت های حسابداری مدیریت word
A new vision for internal audit pdf
چشم اندازی جدید برای حسابرسی داخلی word
Expanding material flow cost accounting. Framework, review and potentials pdf
بسط حسابداری هزینه جریان مواد. چهارچوب، بررسی و پتانسیل‏ ها word
Harnessing Financial Information in Investors Decissions: Accrual Accounting versus Cash Accounting pdf
Intellectual capital disclosures and corporate governance: An empirical examination pdf
افشائیه ‏های سرمایه ‏ی فکری و حاکمیت شرکتی: یک بررسی تجربی word
The Effect of Accounting Restatements on Earnings Revisions and the Estimated Cost of Capital pdf
تاثیر تجدید ارائه حسابداری روی بازنگری های سود و برآورد هزینه سرمایه word
Impression management through minimal narrative disclosure in annual reports pdf
مدیریت ادراک از طریق افشای کلی و حداقلی در گزارشات سالیانه word
Financial statement comparability and expected crash risk pdf
قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار word
Order-based manipulation: evidence from Hong Kong stock market pdf
دستكاري مبتني بر سفارش: شواهدي از بازار سهام هنگ كنگ word
Accounting conservatism and managerial risk-taking: Corporate acquisitions pdf
محافظه کاری حسابداری و ریسک پذیری مدیریت: ادغام شرکت ها word
How does financial reporting quality relate to investment efficiency pdf
کیفیت گزارشگری مالی چه ارتباطی با کارایی سرمایه گذاری دارد؟ word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید