مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 14)

یک روش شناسی تلفیقی برای ارزیابی و انتخاب اقدامات پاسخ ریسک پروژه word
Management of technology: themes, concepts and relationships pdf
مدیریت تکنولوژی : موضوعات، مفاهیم و روابط word
Multicriteria decision aid in ®nancial management pdf
کمک تصمیم گیری چند معیاری به مدیریت مالی word
Knowledge Management and its Relationship with TQM pdf
مدیریت دانش وارتباط آن با مدیریت کیفیت جامع word
ERP II: a conceptual framework for next-generation enterprise systems pdf
A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory pdf
چارچوب مدیریت زنجیره تامین پایدار: حرکت به سوی نظریه جدید word
Dimensions of the learning organization in an Indian context pdf
ابعاد سازمان یادگیرنده در چارچوب کشور هند word
Leader's Personality Traits and Employees Job Performance in Public Sector, Putrajaya pdf
ویژگی های شخصیتی رهبر و عملکرد شغلی کارکنان در بخش دولتی پوتراجایا word
Supply chain optimization modeling in uncertain environment with prediction mechanism pdf
مدل بهینه سازی زنجیره عرضه در محیط نامشخص با مکانیزم پیش بینی word
Measuring the Effects of Knowledge Management Practices pdf
برآورد اثرات اقدامات مدیریت دانش word
Simultaneous Job Scheduling and Resource Allocation on Parallel Machines pdf
زمانبندي كاري و تخصیص منابع به طور همزمان در ماشینهای موازی word
A multi-criteria data envelopment analysis model for measuring the productive efficiency of hospitals pdf
ارائه یک مدل تحلیل پوشش داده چندمعیاری بمنظور اندازه گیری میزان سودمندی بیمارستان ها word
چشم اندازهای تاریخی، عملی و نظری در مدیریت سبز: یک تحلیل اکتشافی (کاوشگرانه) word
Challenges to Developing Technological Innovation Systems Energy in Abu Dhabi pdf
چالش هایی برای توسعه ی انرژی سیستم های ابداعی مبتنی بر فناوری در ابوظبی word
A ZERO-ONE INTEGER PROGRAMMING MODEL FOR THE DESIGN OF MANUFACTURING CELLS pdf
مدل برنامه ریزی عددصحیح صفر ویک برای طراحی سلول های تولید word
Managing Capacity in the High-Tech Industry: A Review of Literature pdf
سرمایه گذاری ظرفیت از طریق ارزش گذاری گزینه ها word
The Role of the Internet in Supply Chain Management pdf
نقش اینترنت در مدیریت زنجیره تأمین word
Building blocks for adaptable factory systems pdf
روبات شناسی و تولید یکپارچه ی کامپیوتری word
An approach for a cloud-based machine tool control pdf
رویکردي براي کنترل ماشين ابزار مبتني برCloud word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید