مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 13)

A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions pdf
مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن word
Developing capabilities in new ventures: a knowledge management approach pdf
ارائه یک روش مدیریت دانش به منظور توسعه قابلیت های شرکت های جدید word
Formulation of a strategic knowledge management maturity model pdf
قاعده سازی برای یک مدل بلوغ مدیریت دانش راهبردی word
Benefits, obstacles, and future of six sigma approach pdf
مزایا، موانع و آینده رویکرد شش سیگما word
Learning and teaching challenges in project management pdf
چالش های یادگیری و تدریس در مدیریت پروژه word
A new method for solving fully fuzzy linear programming problems pdf
روش جدید برای حل مسائل برنامه ریزی خطی فازی word
Fuzzy rough sets, fuzzy preorders and fuzzy topologies pdf
مجموعه‌هاي سخت فازي، پيش‌ترتيب‌هاي فازي و توپولوژي‌هاي فازي word
Six Sigma and leadership: some observations and agenda for future research pdf
شش سیگما و رهبری: برخی مشاهدات و دستورکارهایی برای تحقیق آتی word
Theory of integer-valued data envelopment analysis pdf
نظریه تحلیل پوششی داده هایی با مقدار صحیح word
A Fuzzy Two-stage Project Portfolio Selection Model Addressing Financial and Non-financial Factors pdf
یک مدل دو مرحله ای در انتخاب پورتفولیوی پروژه، برای پاسخ به فاکتور های مالی و غیر مالی word
A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint pdf
مدل برنامه‌ریزی هدف برای طرح تولید انبوه دارای محدودیات استفاده از منابع word
A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint pdf
مدل برنامه ریزی هدف، برای برنامه تولید انبوه با محدودیت بهره برداری از منابع word
A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint pdf
مدل برنامه ریزی هدف، برای برنامه تولید انبوه با محدودیت بهره برداری از منابع word
Strategic decision-making at a steel manufacturer assisted by linear programming pdf
تصمیم گیری استراتژیک در یک شرکت تولیدکننده فولاد به کمک برنامه ریزی خطی word
Multiple Attributes Decision Making Approach by TOPSIS Technique pdf
روش تصمیم‌گیری چند شاخصه با استفاده از تکتیک تاپسیس word
Stakeholders’ Influences on Corporate Green Innovation Strategy: A Case Study of Manufacturing Firms in China pdf
تأثیر ذینفعان در استراتژی نوآوری سبز شرکت: مطالعه موردی شرکت های تولیدی در چین word
Stakeholders’ Influences on Corporate Green Innovation Strategy: A Case Study of Manufacturing Firms in China pdf
تأثیر ذینفعان روی استراتژی نوآوری سبز شرکت: مطالعه موردی شرکت های تولیدی در چین word
Research on Construction Safety Risk Management Based on AHP pdf
تحقیق در مورد مدیریت ریسک ایمنی ساخت و ساز بر اساس AHP word
Synergies between supply chain management and quality management: emerging implications pdf
Managing for quality through knowledge management pdf
مدیریت کیفیت از طریق مدیریت دانش word
QRP: a CMMI Appraisal Tool for Project Quality Management pdf
QRP: ابزار ارزیابی CMMI برای مدیریت کیفیت پروژه word
TQM implementation issues: review and case study pdf
مسائل پیاده سازی TQM: بررسی و مطالعه موردی word
Knowledge management and value creation in service firms pdf
مدیریت دانش و ایجاد ارزش در شرکت های خدماتی word
Charrettes as a Method for Engaging Industry in Best Practices Research pdf
کارگاه های ساخت یافته بعنوان روشی برای مشارکت صنعت در بهترین تجربیات تحقیقاتی word
Application of AHP in the Design of a Strategy Map pdf
کاربرد AHP در طراحی نقشه استراتژی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید