مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 58)

The transient-state effect of the reactive power control of photovoltaic systems on a distribution network pdf
مروری بر اثر حالت گذرای کنترل توان راکتیو سیستم های فتوولتائیک بر شبکه توزیع word
A cross coupled low phase noise oscillator using an output swing enhancement technique pdf
نوسان ساز نویز فاز cross-coupled با استفاده از تکنیک بهبود سوئینگ خروجی word
Operation of networked microgrids in a distribution system pdf
عملکرد ریز شبکه های شبکه شده در یک سیستم توزیع word
Adaptive State Feedback Control for Lipschitz Nonlinear Singular Systems pdf
کنترل فیدبک حالت تطبیقی برای سیستم های تکین غیر خطی لیپ شیتز word
Impact of Energy Storage Systems on Electricity Market Equilibrium pdf
تأثیر سیستم های ذخیره انرژی بر تعادل بازار برق word
Analysis of Temporary Overvoltages During Open-Phase Faults in Distribution Networks With Resonant Grounding pdf
تحلیل اضافه ولتاژ موقت حین خطاهای باز شدن فاز در شبکه های توزیع با زمین شدن رزونانسی word
Series PID controller tuning based on the SIMC rule and signal filtering pdf
تنظیم کنترلر PID سری بر مبنای قاعده SIMC و فیلترینگ سیگنال word
Synchronous Generator, Excitation and Speed Governor Modeling in ATP-EMTP for Interconnected DG Studies pdf
ژنراتور سنکرون، مدلسازی گاورنر تحریک و سرعت در ATP-EMTP برای مطالعات DG به هم پیوسته word
Optimizing current harmonics compensation in three-phase power systems with an Enhanced Bacterial foraging approach pdf
DYNAMIC D-Q AXIS MODELING OF THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MACHINE USING MATLAB pdf
مدل‌سازی دینامیکی محور d-q برای ماشین آسنکرون سه فاز با استفاده از MATLAB word
Distribution network load distribution strategy considering the economy of parallel transformers pdf
روش های توزیع بار در شبکه توزیع با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی در ترانسفورماتورهای موازی word
Series-Input Parallel-Output Modular-Phase DC–DC Converter With Soft-Switching and High-Frequency Isolation pdf
مبدل DC-DC فاز پیمانه ای ورودی سری خروجی موازی با کلیدزنی نرم و ایزولاسیون فرکانس بالا word
Three-axis dynamic modeling of induction motor pdf
مدل‌سازی دینامیکی سه محوری برای موتور القایی word
روش کنترل فیلترینگ دستور سیستم‌های غیرخطی با اغتشاش نامعین بر اساس شبکه‌های عصبی word
Automatic Optical-to-SAR Image Registration by Iterative Line Extraction and Voronoi Integrated Spectral Point Matching pdf
ثبت تصویر نوری به SAR خودکار بوسیله استخراج خط تکراری و تطبیق نقطه طیفی مجتمع ورونوی word
Instantaneous power theory with fourier and optimal predictive controller design for shunt active power filter pdf
Control strategies of selective harmonic current shunt active filter pdf
راهبردهای کنترل فیلتر اکتیو موازی جریان هارمونیکی گزینشی word
The Ant Lion Optimizer pdf
بهینه ساز شیر مورچه word
Research on the Cross-Coupling of a Two Axes Gimbal System with Dynamic Unbalance pdf
تحقیق در مورد اتصال متقاطع (عرضی) یک سیستم طوقه دومحوری توام با نامتعادلی دینامیکی word
Principles of VCSEL designing pdf
اصول طراحی VCSEL word
Sufficient and Necessary Condition of Admissibility for Fractional-order Singular System pdf
بررسی شرط کافی و لازم مقبولیت در سیستم های سینگولار مرتبه کسری word
Cooperative control of multi-missile systems pdf
کنترل مشارکتی سیستم های چند موشکه word
Improvement of guidance law for simultaneous attack pdf
بهبود قانون هدایت موشک برای حمله همزمان word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید