مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 6)

Seismic performance of existing R.C. framed buildings pdf
عملکرد لرزه ای ساختمان های موجود با قاب های بتن مسلح (RC) word
Analytically Derived Fragility Curves and Damage Assessment of Masonrybuildings pdf
استنتاج تحلیلی منحنی های شکنندگی و ارزیابی آسیب ساختمان های بنایی word
Fragility curves for reinforced concrete structures in Skopje (Macedonia) region pdf
منحنی های شکنندگی برای سازه های بتن مسلح در منطقه اسکوپیه (مقدونیه) word
Effect of horizontal loading on RCC-base composite pavement performance at heavy duty area pdf
اثر بارگذاری افقی بر عملکرد روسازی مرکب با اساس بتن غلتکی در مناطق با بارگذاری سنگین word
Numerical modeling of post-flood water flow in pavement structures pdf
مدلسازی عددی حرکت جریان آب ناشی از سیل بر روی روسازی word
Permeability and self-healing of cracked concrete as a function of temperature and crack width pdf
نفوذپذیری و خود ترمیمی بتن ترک خورده به عنوان تابعی از درجه حرارت و عرض ترک word
Investigation of the properties of self-compacting concrete with palm kernel shell ash as mineral additive pdf
بررسی خواص بتن خود متراکم با خاکستر پوسته هسته میوه نخل به عنوان افزودنی معدنی word
FE analysis of circular CFT columns considering bond-slip effect: Evaluation of ultimate strength pdf
Reducing the seismic damage of reinforced concrete frames using FRP confinement pdf
کاهش آسیب زلزله در قاب های بتن آرمه با بهره گیری از محصورکنندگی FRP word
Effects of bonding in short-span rectangular concrete filled GFRP tubes pdf
اثرات چسبندگی در لوله های کوتاه مستطیلی از جنس GFRP و پر شده با بتن word
Retrofitting of Existing RCC Buildings by Method of Jacketing pdf
مقاوم سازی ساختمان های RCC موجود با روش غلاف بندی word
Management and recycling of waste glass in concrete products: Current situations in Hong Kong pdf
مدیریت و بازیافت ضایعات شیشه در محصولات بتنی: وضعیت کنونی در هونگ کونگ word
Fatigue reliability assessment of ageing railway truss bridges:Rationality of probabilistic stress-life approach pdf
سنجش پایایی خستگی در پل‌های خرپایی کهنه راه آهن: منطقی بودن روش احتمالی تنش- عمر word
Analysis of strength development in cement-stabilized silty clay from microstructural considerations pdf
تجزیه و تحلیل بهبود استحکام رس سیلیتی تثبیت شده با سیمان از منظر ساختمان میکروسکوپی word
Waste Management Practices in Construction Sites pdf
شیوه های مدیریت پسماند در سایت های ساخت و ساز word
Toward an Egyptian Bridge Management System pdf
بررسی سیستم مدیریت پل در مصر word
Risk-Based Maintenance Optimization of Deteriorating Bridges pdf
بهینه سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک پل های در حال تخریب word
کامپوزیت های سیمانی مسلح به الیاف بعد از 40 سال توسعه در ساختمان و مهندسی عمران word
Robust Control for Urban Road Traffic Networks pdf
کنترل مقاوم برای (کنترل) شبکه‌های ترافیک مسیرهای شهری word
Management’s Perception of Key Behavioral Indicators for Construction pdf
درک و ادراک مدیریت، یکی از شاخص های رفتاری کلیدی برای صنعت ساخت و ساز word
The measurement factor of employee participation for Knowledge Management System in engineering consulting firms pdf
عامل اندازه گیری مشارکت کارکنان برای سیستم مدیریت دانش در شرکت های مشاوره ی مهندسی word
Evaluation of Risks in Construction Project pdf
مدیریت ریسک ها در پروژه ساخت و ساز word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید