مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 5)

Exposed column base plate connections inmoment frames — Simulations and behavioral insights pdf
اتصالات صفحه ستون روباز در قاب های خمشی- شبیه سازی ها و بینش های رفتاری word
Statistical bridge damage detection using girder distribution factors pdf
تشخیص آماری آسیب به پل با استفاده از ضرایب توزیع شاه تیر word
Urban Design Aesthetics The Evaluative Qualities of Building Exteriors pdf
زیبایی های طراحی شهری: کیفیت های ارزیابی کننده ی ظاهر بیرونی ساختمان word
Hyperspectral image classification using discontinuity adaptive class-relative nonlocal means and energy fusion strategy pdf
طبقه بندی تصویر ابرطیفی با استفاده از ابزارهای غیرمحلی کلاس نسبی تطبیقی گسسته و استراتژی تلفیق انرژی word
Liquefaction Resistance of a Granular Soil Containing Some Admixtures of Fines pdf
مقاومت روانگرایی یک ماسه دانه ای حاوی مقداری افزودنی های ریزدانه word
An improved method for edge detection based on interval type-2 fuzzy logic pdf
تشخیص لبه به روش الگوریتم فازی فاصله ای نوع 2 word
Experimental and analytical investigation of steel column bases pdf
بررسی تجربی و تحلیلی پایه های ستون فولادی word
Cyclic shear behavior and seismic response of partially saturated slopes pdf
رفتار برشی چرخه ای و پاسخ لرزه ای شیب های نسبتا اشباع word
Multiple-slider surfaces bearing for seismic retrofitting of frame structures with soft first stories pdf
حامل سطوح چند لغزنده ای در بهسازی لرزه نگاری ساختمان های اسکلتی با طبقات اول سبک word
Compression tests of longitudinally stiffened plates undergoing distortional buckling pdf
آزمايشات فشرده سازی صفحات طولی سخت شده تحت کمانش پيچشي محلي word
Uncertainty and Sensitivity Analysis of Reinforced Concrete Frame Structures Subjected to Column Loss pdf
تحلیل عدم قطعیت و حساسیت سازه های با قاب بتن مسلح در هنگام حذف ستون word
A proposal for the classification of structural systems of tall buildings pdf
پیشنهادی برای طبقه بندی سامانه های ساختاری سازه های بلند word
Performance-based optimization of nonlinear structures subject to stochastic dynamic loading pdf
بهینه سازی مبتنی بر عملکرد سازه های غیرخطی تحت بارگذاری دینامیکی تصادفی word
Automatic detection of residential buildings using LIDAR data and multispectral imagery pdf
تشخیص اتوماتیک ساختمان های مسکونی به کمک تلفیق داده های LIDAR و تصاویر چندطیفی word
Fatigue reliability assessment of ageing railway truss bridges:Rationality of probabilistic stress-life approach pdf
سنجش پایایی خستگی در پل‌های خرپایی کهنه راه آهن: منطقی بودن روش احتمالی تنش- عمر word
Experimental study on the inclusion of soilbags in retaining walls constructed in expansive soils pdf
مطالعه تجربی در مورد قرار دادن کیسه های خاک درون دیوارهای حائل ساخته شده در خاک های منبسط شونده word
Cyclic axial response and energy dissipation of cold-formed steel framing members pdf
پاسخ محوری چرخه ای و اتلاف انرژی اعضای فولادی سرد نورد شده قابی شکل word
Numerical Simulation of Reinforced Concrete Beams under Consecutive Impact Loading pdf
شبیه سازی عددی تیر های بتنی مسلح تحت بارگذاری ضربه ای متوالی word
مطالعه آزمایشگاهی برروی هدایت حرارتی بتن خود تراکم با بازیافت مصالح دانه‌بندی word
Performance enhancement of porous asphalt pavement using red mud as alternative filler pdf
بهبود عملکرد آسفالت متخلخل در مواقع استفاده از خاک رس به عنوان فیلر word
Dams Founded on Dispersive Soils and Rocks Drilling and Grouting under Difficult Conditions pdf
سدهای تأسیس شده بر سنگ ها و خاک های واگرا حفاری و تزریق در شرایط دشوار word
Threshold-free object and ground point separation in LIDAR data pdf
تفکیک نقاط زمینی و اشیاء با حد آستانه آزاد در داده های لیدار word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید