مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 3)

Evaluating Sustainable Building-Maintenance Projects: Balancing Economic, Social, and Environmental Impacts in the Case of Hong Kong pdf
ارزیابی پروژه های تعمیر ساختمان پایدار: توازن اقتصادی ، اجتماعی ومحیطی، اثرات در مورد هنگ کنگ word
Latest progress of soft rock mechanics and engineering in China pdf
آخرین پیشرفت ها در مهندسی مکانیک توده سنگ نرم در چین word
Mitigation of liquefaction and associated ground deformations by stone columns pdf
کاهش خطر روانگرایی و تغییر شکل زمینِ همراه توسط ستون های سنگی word
Seismic Assessment of Braced RC Frames pdf
ارزیابی زلزله در قاب های مهار شده RC word
Usefulness of Empirical Equations in Assessing Canal Losses through Seepage in Concrete-Lined Canal pdf
سودمندي معادلات تجربي در ارزيابي تلفات كانال از طريق تراوش در كانال هاي با پوشش بتني word
Variability of geotechnical properties of a fresh landslide soil deposit pdf
تغییرپذیری خواص ژئوتکنیکی یک خاکریز زمین لغزه ای تازه word
Effects of polymer additives on bituminous mixtures pdf
اثرات افزودنی های پلیمری بر روی مخلوط های قیری word
Wall-to-wall tree type classification using airborne lidar data and CIR images pdf
طبقه بندی کامل نوع درخت با استفاده از داده های lidar هوابُرد و تصاویر CIR word
Seismic settlements of shallow foundations on liquefiable soil with a clay crust pdf
نشست لرزه ای فونداسیون های سطحی بر روی خاک روانگرا با هسته رسی word
An assessment of the Highway Capacity Manual 2010 roundabout capacity model pdf
ارزیابی مدل ظرفیت میدان آیین نامه ظرفیت بزرگراه 2010 word
Variability and Accuracy of Target Displacement from Nonlinear Static Procedures pdf
تنوع و دقت تغیر مکان هدف حاصل شده از روش های غیر خطی استاتیکی word
EXPERIMENTAL STUDY OF SCOUR RATE IN CONSOLIDATED COHESIVE SEDIMENT pdf
مطالعه ی آزمایشگاهی نرخ آبشستگی در رسوب چسبنده ی پیوسته word
Physical and Numerical Modeling of Seismic Soil-Structure Interaction in Layered Soils pdf
مدل سازی عددی و فیزیکی اندرکنش لرزه ای سازه و خاک در خاک های لایه ای word
Observed along-wind vibration of a suspension bridge tower pdf
ارتعاش در امتداد باد مشاهده شده در یک تاور بریج معلق word
Fatigue-Prone Details in Steel Bridges pdf
جزئیات وقوع خستگی در پل های فولادی word
Operational field monitoring of interactive vortex-induced vibrations between two parallel cable-stayed bridges pdf
بررسی میدانی ارتعاشات گردابی بین دو پل موازی کابلی word
Seismic Performance of Concentrically Braced Steel Frames in Multistory Buildings with Mass Irregularity pdf
تخمین احتمالی دریفت پسماند مطلوب برای ارزیابی لرزه ای ساختمان های چندطبقه با سیستم قاب word
Amazon flood wave hydraulics pdf
هیدرولیک موج سیلابی آمازون word
Reducing water losses from channels using linings: Costs and benefits in Pakistan pdf
کاهش تلفات آب از نهرها با استفاده ها: هزینه ها و درآمدها در پاکستاناز پوشش word
A comment on the use of flushing time, residence time, and age as transport time scales pdf
پیشنهادی برای استفاده از زمان بازچرخش، زمان اقامت و عمر به صورت مقیاس های زمانی انتقال word
Shallow tunnelling method (STM) for subway station construction in soft ground pdf
روش تونل زنی سطحی (STM ) جهت احداث ایستگاه مترو در زمینی با خاک نرم word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید