مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 3)

Sorptivity of self-compacting concrete containing fly ash and silica fume pdf
جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا word
Performance-based optimization of nonlinear structures subject to stochastic dynamic loading pdf
بهینه سازی مبتنی بر عملکرد سازه های غیرخطی تحت بارگذاری دینامیکی تصادفی word
Structure of Flow in Vertical Slot Fishway pdf
ساختار جریان در راه ماهی با شیار عمودی word
Control of robust design in multiobjective optimization under uncertainties pdf
کنترل طراحی استوار در بهینه سازی با چند تابع هدف در شرایط عدم قطعیت word
Modal Analysis of Shear wall with various Finite Elements and its Validation pdf
تحلیل مودال دیوار برشی با اجزاء محدود مختلف و اعتبار سنجی آن word
تاثیر شکل سطح مقطع عمودی شالوده بر نشست و ظرفیت باربری خاک word
Modeling the Role of Social Networks in Situational Awareness and Hazard Communication pdf
مدل سازی نقش شبکه های اجتماعی در آگاهی از وضعیت و اطلاع رسانی خطرات word
کفایت تحلیل نشت در مقطع هسته سد خاکی با نسبت اختلاط های مختلف word
The Effect of Surface Roughness on Discharge Coefficient and Cavitations of Ogee Spillways Using Physical Models pdf
Effect of Base Opening in Reinforced Concrete Shear Wall pdf
اثر بازشوی پایه در دیوار برشی بتن مسلح word
Mitigation of wind-induced response of Shanghai Center Tower by tuned mass damper pdf
مهار واکنش های ناشی از باد برج مرکز شانگهای توسط میراگر جرمی تنظیمی word
Assessment and Retrofit of the Bridge over Kouris River, Cyprus pdf
ارزیابی و مقاوم سازی پل رودخانه کوریس قبرس word
Deflection Control in Composite Building by using Belt truss and Outriggers System pdf
کنترل انحراف در سازه ترکیبی با استفاده از سیستم کمربند خرپایی و مهار بازویی word
Effects of the Last Planner System on Social Networks among Construction Trade Crews pdf
اثرات سیستم برنامه ریزان نهایی بر شبکه های اجتماعی در بین گروه های شغلی صنعت ساختمان word
Experimental Investigation of Progressive Collapse of Steel Frames pdf
ارزیابی تجربی گسیختگی پیش رونده ی اسکلت‌های فولادی word
The effects of organizational divisions on knowledge-sharing networks in multi-lateral communities of practice pdf
اثرات تقسیمات سازمانی بر شبکه های اشتراک گذاری اطلاعات در جوامع تجربی چند جانبه word
Buckling mechanism of steel core of buckling-restrained braces pdf
مکانیزم کمانش مغزه‌ی فولادی مهاربندهای کمانش ناپذیر word
Finite element simulation of ceramic/composite armor under ballistic impact pdf
شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی/کامپوزیت تحت ضربه بالستیک word
Prediction of outcome of construction dispute claims using multilayer perceptron neural network model pdf
پیش بینی نتیجه دعوی‌های مشاجره ساخت با استفاده از مدل شبک عصبی پرسپترون چندلایه‌ای word
Modeling of progressive collapse of a multi-storey structure using a spring-mass-damper system pdf
مدلسازی خرابی پیش رونده یک سازه چندطبقه با استفاده از سیستم فنر-جرم-میراگر word
Progressive Collapse of Steel Frames pdf
فروریزش پیش رونده در قاب های فولادی word
Seismic Retrofitting of Steel Frames with Buckling Restrained Braces pdf
بهسازی لرزه ای اسکلت های فولادی با مهاربندهای کمانش ناپذیر word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید